Thursday, 20 October 2011

TENTANG TAHLIL ARWAH

Tahlil arwah tu apa? Ia acara pengiriman pahala bacaan kepada si mati yang sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat dan menjadi milik masyarakat Islam semua. Lazimnya pada majlis itu dibacakan ayat-ayat suci al-Quran tertentu, ada yang baca surah yasin dulu, membaca Laa ilaaha illallah, subhanallah dll. dengan niat pahala bacaan tersebut dihadiahkan atau dikirimkan kepada si mati tertentu atau arwah kaum muslimin pada umumnya.
Umumnya mereka baik dengan pengertian sebenarnya atau hanya ikut-ikutan (sebab tak tahu asal-muasalnya) mereka mengaku bermazhab Syafie. Namun demikian pada hakikatnya, dalam hal kenduri arwah dan tahlilan ini yang pahalanya dikirimkan kepada arwah ini berlawanan dengan pelbagai pendapat lain dari kalangan mazhab tersebut maka jumlahnya sangat sedikit dan tentu sahaja pendapat tersebut dipandang lemah, sebab ia bertentangan dengan al-Quran(an-Najm:39) dan sunnah Nabi SAW serta sahabat.
PENDAPAT IMAM SYAFIE
Imam an-Nawawi (kitab Syarah Muslim) menyatakan, adapun bacaan Quran yang pahalanya dikirimkan kepada si mati maka masyhur dalam mazhab Syafie tidak dapat sampai kepada si mati yang dikirim... Sedang dalilnya Imam Syafie dan pengikutnya iaitu firman Allah (ertinya): "Dan seseorang tidak akan memperoleh melainkan pahala usahanya sendiri" dan sabda Nabi SAW (ertinya) "Apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amal usahanya kecuali tiga hal iaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak soleh yang berdoa untuknya (si mati)." [An-Nawawi, Syarah Muslim, Juz 1, hal.90].
Dalam kitab Takmilatul Majmuk, Syarah Mazhab, pula menyebutkan: Adapun bacaan Quran dan mengirimkan pahala untuk si mati dan mengganti solatnya dan sebagainya menurut imam Syafie dan jumhurul ulama adalah tidak dapat sampai kepada si mati yang dikirim dan keterangan seperti ini telah diulang-ulang oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Syarah Muslim. [as-Subuki, Takmilatul Majmuk, Juz X, hal.426].
Al-Haitami (dalam Al-Fatawa al-Kubra al-Fikhiyah) mengatakan, si mati tidak boleh dibacakan apa pun berdasarkan keterangan yang mutlak dari ualama mutaqaddimin (terdahulu) bahawa bacaan yang pahalanya dikirimkan kepada si mati adalah tidak sampai kepadanya sebab pahala bacaan itu adalah untuk pembacanya sahaja. Sedang pahala hasil amalan tidak dapat dipindahkan dari amil (yang mengamalkan) perbuatan itu, berdasarkan firman Allah (ertinya) - "Dan manusia tidak memperoleh kecuali pahala dari hasil usahanya sendiri." (Juz 2, hal.9).
Imam Muzani (dalam Hamisy al-Umm, Juz 7, hal.269) pula mengatakan, Nabi SAW memberitahukan sebagaimana yang diberitakan Allah, bahawa dosa seseorang akan menimpa dirinya sendiri seperti halnya amalnya adalah untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain dan tidak dapat dikirimkan kepada orang lain.
Imam al-Khazin (Al-Jamal, Juz 4, hal.236) dan yang masyhur dalam mazhab Syafie bahawa bacaan Quran yang pahalanya dikirimkan  adalah tidak dapat sampai kepada si mati yang dikirim.
Kemudian dalam Tafsir Jalalain (Juz 2, hal.197) maka seseorang tidak mendapat pahala sedikitpun dari hasil usaha orang lain.
Ibnu Katsir (Tafsirul Quranil Azhim, tafsir ayat an-Najm:39), yakni  sebagaimana dosa seseorang tidak dapat menimpa kepada orang lain, demikian juga manusia tidak dapat memperoleh pahala melainkan dari hasil amalnya sendiri dan dari ayat yang mulia ini, Imam Syafie dan ulama-ulama yang mengikutinya mengambil kesimpulan, bahawa bacaan yang pahalanya dikirimkan kepada si mati adalah tidak dapatr sampai kerana bukan dari hasil usahanya sendiri. Oleh kerana itu, Nabi SAW tidak pernah menganjurkan umatnya untuk mengamalkan dan tidak pernah memberikan bimbingan baik dengan nas mahupun dengan isyarat dan tidak ada seorang sahabat pun yang mengamalkan perbuatan tersebut, kalaulah amalan itu memang baik tentu mereka lebih dahulu mengerjakannya, padahal amalan qurban (mendekatkan diri kepada Allah) hanya terbatas yang nas-nasnya (dalam Quran dan hadis) dan tidak boleh dipalingkan dengan qiyas-qiyas dan pendapat.

Demikianlah, pendapat para ulama bermazhab Syafie tentang kenduri arwah yang popular di kalangan umat Melayu Nusantara (menjadi amalan kalangan Nahdatul Ulama di Indonesia). Jelas, bahawa para ulama mempunyai pandangan bahawa mengirimkan pahala bacaan Quran (Yasin) kepada si mati itu adalah tidak sampai kepada si mati atau roh yang dikirimi, lebih-lebih lagi kalau yang dibaca itu selain al-Quran, tentu sahaja tidak sampai kepada si mati.
Maka, kalau tidak sampai pahala bacaan itu, bukankah kenduri-kendara itu jadi membazir? Umat Melayu galak mengadakan kenduri arwah menjelang bulan Ramadan akan hampir. Ada pula orang bertanya, bagaimana kalau  segtelah selesai kenduri arwah itu mereka berdoa ramai-ramai: ALLAHUMA AUSHIL TSAWABAMA WARA'NAAHUILA RUHI FULAN...(YA ALLAH SAMPAIKANLAH PAHALA BACAAN KAMI TADI KEPADA ROH FULAN...)?
Soalan ini dijawab begini:
Ulama telah sepakat bahawa pengiriman pahala bacaan itu tidak dapat sampai kepada roh yang dikirimi sebab bertentangan dengan firman Allah (an-Najm:39). Adalah sangat janggal kalau kita mengirimkan juga pahala bacaan (Yasin dan lain-lainnya) yang bermakna kita telah melanggar syariat-Nya, dan kemudian kita  mohon agar perbuatan yang melanggar syariat itu diberi pahala dan lebih dari itu, mohon lagi agar pahalanya disampaikan kepada roh si mati. Ulama beranggapan, adalah janggal dan tetap tidak dapat dibenarkan kerana terjadi hal-hal yang bertentangan iaitu di satu pihak, pihak amalan mengirim pahala bacasan adaslah amalan sia-sia, yang bererti melanggar syariat yang kemudian amalan itu kita pohonkan agar diberi pahala dan pahalanya dikirimkan kepada roh.
KENDURI ARWAH
Ada orang mengadakan majlis kenduri arwah, menyediakan makanan untuk orang yang datang, biasanya jemaah masjid atau surau diundang bersama. Ia disertai pula dengan makan-makan. Ada juga yang mengadaskan majlis khaul di perkuburan (kalangan bangsawan mungkin). Masyarakat keturunan Jawa setahu saya paling akrab dengan ritual begini (kenduri arwah maksudnya). Jika dikaji balik, ia ada kaitan dengan amalan Kejawen bermula dari zaman wali-wali 9. Jika disemak kitab-kitab yang ada, amalan ini adalah terlarang. Pengikut mazhab Syafie sendiri tidak mengetahui kerana sikap kita yang enggan mentelaah kitab-kitab berkaitan mazhab Syafie. Kita bangga dengan mazhab Syafie, tetapi kita tidak menekuni apakah ajaran dan tegahannya.
Misalnya:
"Ya, apa yang dikerjakan orang iaitu berkumpul di rumah keluarga arwah dan dihidangkannya makanan untuk itu adalah termasuk bid'ah munkarat, yang bagi orang yang membanterasnya akan diberli pahala." (I'anatut Thalibin, syarah Fathul Mu'in, Juz 2, hal.145).
"Dan apa yang dibiasakan orang tentang hidangan makanan oleh keluarga si mati untuk dihidangkan kepada para undangan adalah bid'ah yang dibenci dalam agama, sebagaimana halnya berkumpul di rumah keluarga si mati itu sendiri kerana ada hadis sahih yang diriwayatkan Jarir yang berkata,'Kami menganggap bahawa berkumpul di rumah keluarga si mati dan menghidangkan makanan adalah sama dengan hukum niyahah (meratapi si mati) yakni haram." (Ibid,Juz 2,hal.146).
"Dan yang ditegah ialah menyelenggarakan makan-makan pada hari pertama, hari ketiga, sesudah seminggu dan juga memindahkan makanan ke kuburan secara musiman (maksudnya khaul). (Ibid. hal.146).
Imam Syafie sendiri pernah menegur: "Aku tidak menyukai maktam iaitu berkumpul di rumah keluarga si mati meskipun di situ tidak ada tangisan, kerana hal itu malah akan menimbulkan kesedihan baru." (dalam al-Umm, Juz 1, hal.248).
Ada banyak lagi sanggahannya. Tetapi sebagai penengah, mengikut sebuah hadis, kita digalakkan:
kaum muslimin baik tetangga si mati atau sanak saudara henaklah berusaha menghiburkan hati keluarga si mati yang sedang ditimpa kesusahan. Bantuan berupa bahan makanan dan semacamnya bagi keluarga si mati adalah wajar, lagi-lagi kalau keluarga yang memang miskin dan tidak mampu.Imam Syafie juga menganjurkan bantuan sebegini.
Kenduri arwah hingga berhari-hari adalah bertentangan dengan ajaran imam Syafie. Di setengah tempat ada kenduri arwah hari pertama, hingga hari ketiga, kemudian ke tujuh, ke-40, ke-100(ngatos), ke-1000 (ngiwu). Itulah yang dinamakan kenduri arwah. Biasanya dilakukan selepas solat maghrib. Tidak pula ada amalan solat jemaah di rumah misalnya solat Isyak, didahulukan dan kemudian baca tahlil. Ada di kalangan kita yang membaca surah al-Ikhlas mengikut bilangan tertentu hingga ratusan kali, malah ribuan kali. Ada tukang catat. Malam pertama sekian ratus, malam kedua sekian ratus begitulah dicampur-campur hingga genap kehendaknya. Amalan ini tidak terdapat keterangannya di dalam hadis Nabi SAW. Ia adalah bawaan dari sisi Kejawen campur ajaran Pak Sunan dari Wali 9.
Berkumpul buat kenduri, masak-masak memang menyusahkan keluarga si mati. Kenduri arwah menurut imam Syafie adalah terlarang, ada yang mengatakan bid'ah ghairu mustahab, bid'ah yang tidak disukai. Ada yang mengatakan ia bid'ah munkarat (haram). Apa yang penulis paparkan bukanlah cerita baru. Ia sudah lama menjadi bahan perbincangan. Jika rajin semaklah dalam laman web yang ada. Memang begitulah jawapannya. []

No comments:

Post a Comment